Oświadczenie Reprezentanta/-ów: oświadczam/-y, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jestem/-śmy uprawniony/-a/-eni (w szczególności jako właściciel przedsiębiorstwa, wspólnik uprawniony do reprezentacji, członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik) do zawarcia w imieniu Klienta, którego reprezentuję/-emy, Umowy Ramowej i Umowy Współpracy oraz do składania w imieniu Klienta wszelkich oświadczeń związanych z powyższymi umowami i udziałem w PWOB.
Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami dofinansowania Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB), spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w PWOB, a na moment zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Współpracy objętej dofinansowaniem z PWOB nie występują żadne okoliczności wykluczające Klienta z PWOB. Klient udziela upoważnienia dotyczącego tajemnicy bankowej i tajemnicy, o której mowa w ustawie o usługach płatniczych, zgodnie z załączoną treścią.
Klient przyjmuje do wiadomości, że umowa ramowa i umowa współpracy zostaną wygenerowane przez przedstawiciela eService na podstawie informacji przekazanych przez klienta a ich autoryzowanie odbędzie się poprzez podanie kodu z smsa wysłanego na numer telefonu [[telefonterminalreprezentant1]]. Komplet umów zostaną wysłane na maila: [[email]]. Klient ma możliwość rezygnacji z umowy do momentu potwierdzenia odbioru terminala. Odbiór terminala oznacza wejście umowy w życie.

Zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu podanych danych osobowych. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania z możliwością usunięcia. 
reCAPTCHA demo: Simple page

Twoje dane są bezpieczne.

    reCAPTCHA demo: Simple page

    Share on Facebook Share
    Share on LinkedIn Share