Dane do terminala płatniczego

KROK 1

Podstawowe dane

KROK 2

Reprezentacja

KROK 3

Dane punktu

KROK 4

Podsumowanie

85%
Oświadczenie Reprezentanta/-ów: oświadczam/-y, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jestem/-śmy uprawniony/-a/-eni (w szczególności jako właściciel przedsiębiorstwa, wspólnik uprawniony do reprezentacji, członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik) do zawarcia w imieniu Klienta, którego reprezentuję/-emy, Umowów i do składania w imieniu Klienta wszelkich oświadczeń.
Klient przyjmuje do wiadomości, że umowy zostaną wygenerowane przez przedstawiciela eService na podstawie informacji przekazanych przez klienta a ich autoryzowanie odbędzie się poprzez podanie kodu z smsa wysłanego na numer telefonu [[telefonterminalreprezentant1]] lub podpisanie dokumentów w wersji papierowej lub poprzez złożenia podpisów elektronicznych. Komplet umów zostaną wysłane na maila: [[email]]. Klient ma możliwość rezygnacji z umowy do momentu potwierdzenia odbioru terminala. Odbiór terminala oznacza wejście umowy w życie.